Podstawy prawne

Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r. art. 2 ust. 1, usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:
1) w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,
2) w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,
3) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
5) poszukiwanie mienia,
6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Zgodnie z ustawą, detektywem jest osoba posiadająca licencję i tylko ona może używać tytułu zawodowego „detektyw”. Na rynku działa wiele osób, które nie posiadają wymaganych uprawnień. Ich usługi są relatywnie tanie, ale i słabej jakości, a co najważniejsze – materiał zdobyty przez pseudodetektywów nie zostanie uznany przez sąd za dowód w sprawie i może podważyć pozostały materiał dowodowy.

Przedsiębiorca może wykonywać działalność w zakresie usług detektywistycznych, jeżeli:
1) posiada licencję:
a) przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
b) co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnik ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością detektywistyczną – w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną,
2) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
3) osoby nieposiadające licencji, wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie byli karani za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe,
4) zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.

>> Pełny tekst ustawy o usługach detektywistycznych

Posiadamy uprawnienia do wykonywania usług detektywistycznych:

Licencja detektywa nr 0004868

Wpis do rejestru działalności regulowanej MSW

Polisa ubezpieczenia OC

LOKALIZACJA BIURA:


View Larger Map

BIURO DETEKTYWISTYCZNE

Licencje detektywów nr: 0004868, 0000396, 0004044
Wpis do rejestru MSW n: RD-38/2014

Tel: + 48 601 792 425 (24h/7)
E-mail: kontakt@detektyw-prywatny.pl

Adres siedziby: Głogów
Adres oddziału: Wrocław

NIP: 6932050146
REGON: 021556209

Teren działania: woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie