Kto może świadczyć usługi detektywistyczne

Polskie prawo jednoznacznie stanowi, że detektywem jest wyłącznie osoba posiadająca licencję wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. W świetle prawa nie istnieje zatem ktoś taki, jak detektyw bez licencji.

 Usługi detektywistyczne może świadczyć jedynie:

- osoba, która posiada licencję detektywa,

- osoba (przedsiębiorca) lub firma, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Poza spełnieniem powyższych warunków, konieczne jest posiadanie przez przedsiębiorcę lub firmę obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.

Podczas spotkania poproś detektywa o okazanie licencji, a także wpisu do rejestru działalności regulowanej MSW i polisy ubezpieczenia OC. Profesjonalista z pewnością okaże Ci te dokumenty.

Możesz także sprawdzić uprawnienia danej osoby jeszcze przed spotkaniem, lub np. po podpisaniu umowy (jeśli czujesz, że „coś nie gra”). Możesz w takim przypadku skontaktować się Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, które prowadzi rejestr detektywów i zapytać, czy konkretna osoba posiada licencję. Zgodnie z ustawą, rejestr ten jest jawny w zakresie potwierdzania posiadania przez wskazaną osobę uprawnień detektywa.

Żeby sprawdzić, czy przedsiębiorca oferujący usługi detektywistyczne posiada wymagany wpis do rejestru działalności regulowanej MSW, wystarczy, że wejdziesz na stronę www.ceidg.gov.pl  i wyszukasz interesujący Cię podmiot. Jeśli firma posiada wpis do rejestru MSW – w rubryce „Uprawnienia” widnieje odpowiednia informacja wprowadzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Uprawnienia detektywa warto również sprawdzić w sytuacji, gdy zbierał on materiał dowodowy dotyczący Twojej osoby np. przed rozprawą rozwodową. Jeśli okaże się, że Twój współmałżonek skorzystał z usług osoby, która nie posiada licencji detektywa, poinformuj o tym Sąd – materiał dowodowy zdobyty nielegalnie przez osobę bez uprawnień zostanie odrzucony. Ponadto osobę, która wykonywała wobec Ciebie czynności detektywistyczne bez uprawnień możesz pociągnąć do odpowiedzialności z powództwa cywilnego.

Kto może zostać detektywem?

Detektywem jest osoba, która spełni określone warunki i na tej podstawie uzyska odpowiednią licencję. Ustawa o usługach detektywistycznych jednoznacznie określa, że o wydanie licencji może się ubiegać osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia za-trudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ukończyła 21 lat;

3) posiada wykształcenie co najmniej średnie;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;

8) posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania;

9) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;

10) legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

 Jeśli zostałeś oszukany przez osobę podającą się za detektywa, lub chciałbyś skorzystać z usług osoby, co do której uprawnień nie masz pewności – zgłoś się do nas, bezpłatnie spróbujemy ustalić kim był oszust, albo zweryfikujemy uprawnienia osoby, z której usług chcesz skorzystać.

LOKALIZACJA BIURA:


View Larger Map

BIURO DETEKTYWISTYCZNE

Licencje detektywów nr: 0004868, 0000396, 0004044
Wpis do rejestru MSW n: RD-38/2014

Tel: + 48 601 792 425 (24h/7)
E-mail: kontakt@detektyw-prywatny.pl

Adres siedziby: Głogów
Adres oddziału: Wrocław

NIP: 6932050146
REGON: 021556209

Teren działania: woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie